2006/09/29

സംവൃതം പ്രത്യേക സ്വരം

സംവൃത സ്വരത്തിനു് പ്രത്യേക ചിഹ്നമെന്ന നിലയില്‍ ഉകാരത്തിനു് മേല്‍ ചന്ദ്രക്കല(മീത്തല്‍) ചേര്‍ത്തുപയോഗിയ്ക്കുന്നതു് മലയാള വിക്കിപീഡിയയില്‍ മാനകമാകുവാനുള്ള സാഹചര്യം,സംവൃതത്തിന്റെ ലിപി വിഷയത്തില്‍ വിക്കിപിഡിയ പക്ഷം പിടിക്കരുതെന്ന സിബുവിന്റെ രൂക്ഷമായ നിലപാടു് മൂലം ഇല്ലാതായിരിയ്ക്കുന്നു. സംവൃതമെങ്ങനെ എഴുതിക്കാണിക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തനിയ്ക്കു് പ്രത്യേക വീക്ഷണമുള്ളതു് കൊണ്ടു് സംവൃതം ഒരു പ്രത്യേക സ്വരമായി ഭാഷയില്‍ നിലനില്‍ക്കണോ എന്നു് കാലം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന നിലയിലേയ്ക്കു് ഉപേക്ഷിയ്കുകയാണോ സിബു ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നതു് എന്നു് സംശയം തോന്നും.തര്‍ക്കം സ്വതന്ത്രമായി തുടരട്ടെ എന്നു് പറഞ്ഞു് സംവൃതസ്വര നിലനില്‍പ്പിനെ അരാജകത്വത്തിലേയ്ക്കു് തള്ളിവിടുന്നതു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പക്ഷത്തെ അപകടത്തിലാക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും. കാരണം ,സംവൃതത്തെ പ്രത്യേക സ്വരമായി കരുതുന്നവരിലൊരാളാണല്ലൊ സിബുവും .

സിബു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു് പോലെ, സംവൃതമെങ്ങനെ എഴുതിക്കാണിക്കണമെന്നതു് വളരെ മുന്‍പു് മുതല്‍ക്കേ തര്‍ക്കവിഷയമായിരുന്നു. അതു്, ഏതു് സ്വരമാണെന്നു് തീരുമാനിക്കാനാകാതെ അര അകാരമായും ഇകാരമായും ഉകാരമായുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു് പോന്നു. പിന്നീടു് മാത്രകണക്കാക്കാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്വരരഹിതമായ കേവല വ്യഞ്ജനമാണെന്നു് കരുതി ചന്ദ്രക്കലയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു. ഉകാരമാണെന്നു് കരുതിയവര്‍ അതിനെ സന്ദര്‍ഭം പോലെ സംവൃത ഉകാരവും വിവൃത ഉകാരവുമായി വിഭജിയ്ക്കാവുന്നതാക്കി.

സംവൃതം പ്രത്യേക സ്വരമാണെന്നു് വ്യാകരണ പണ്ഡിതന്മാര്‍ ഇപ്പോള്‍ പരക്കെ അംഗീകരിച്ചു് കഴിഞ്ഞുവെന്നു് പറയാം.ഏ.ആര്‍ രാജരാജ വര്‍മയ്ക്കു് ശേഷം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യാകരണ പണ്ഡിതനായ സാഹിത്യപഞ്ചാനനന്‍ പി കെ നാരായണ പിള്ളയും എല്‍ വി രാമസ്വാമി അയ്യരും കൈരളി ശബ്ദാനുശാസന കര്‍ത്താവായ ഡോ.കെ സുകുമാര പിള്ളയും അഭിനവ മലയാള വ്യാകരണ കര്‍ത്താവായ വാസുദേവ ഭട്ടതിരിയും സംവൃതത്തെ പ്രത്യേക സ്വരമായി അംഗീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യ പഞ്ചാനനന്‍ പി കെ നാരായണ പിള്ള തന്റെ വ്യാകരണ പ്രവേശികയെന്ന കൃതിയില്‍, ‍ഈ സംവൃതസ്വരത്തിനു് പ്രത്യേക ലിപിയുണ്ടായിരുന്നാല്‍ കൊള്ളാം എന്നു് എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്:"പരമാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സംവൃതോകാരമെന്നു് നാം വ്യവഹരിയ്ക്കുന്ന ഈ സ്വരം അ,ഇ,ഉ എന്ന സ്വരങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്വരമാണെന്നു് കല്പിക്കാവുന്നതാണു്.അതിനു് ഉകാരത്തോടു് സാദൃശ്യമുള്ളതു് പോലെ മറ്റു് സ്വരങ്ങളോടും സാമ്യമുണ്ടു്. അതിനനുസരിച്ചു് അടുത്തു് വരുന്ന സ്വരത്തില്‍ അതു് ലയിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു"(പുറം ൧൨) .ശ്രീ സിബുവിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ച എനിയ്ക്കു് മനസ്സിലായതു് അദ്ദേഹം സംവൃതത്തെ പ്രത്യേക സ്വരമായിത്തന്നെ മറ്റാരെക്കളും നന്നായി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നാണു്. അതിനെ പ്രത്യേക സ്വരമായി കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയില്ലാത്തതായ(പത്യേകമായ)ലിപി അതിനു വേണം.അപ്പോള്‍ ഉച്ചാരണം പ്രമാണമാക്കിയെന്നു് പറഞ്ഞു് സന്ദര്‍ഭം പോലെ വിവൃതോകാരമായി വിഭജിയ്ക്കാനാവില്ല.

സംവൃതത്തെ പ്രത്യേക സ്വരമായി അംഗീകരിയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു് കരുതുന്ന കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാരാണിപ്പോള്‍ ‍പ്രധാനമായും സംവൃതത്തിനു് ചന്ദ്രക്കല മാത്രംമതിയെന്നു് വാദിയ്ക്കുന്നവര്‍. മാത്ര കണക്കാക്കാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്വരരഹിതമായ കേവല വ്യഞ്ജനത്തെയും സംവൃതത്തെയും തിരിച്ചറിയാതെ കാണിക്കുന്നതു് ഏറെ കുഴപ്പങ്ങള്‍ക്കു് വഴിവയ്ക്കുമെന്നതു് കൊണ്ടു് അവരുടെ വ്യാകരണ സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളില്‍ സംവൃത സ്വരം വേര്‍തിരിച്ചു് കാണിയ്ക്കുവാന്‍ ഉകാരത്തിനു് മേല്‍ മീത്തല്‍ ചേര്‍ത്ത്‌ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായിരിയ്ക്കുന്നതു്,സംവൃതത്തിനു് ചന്ദ്രക്കല മാത്രം മതിയെന്ന വാദത്തിന്റെ പരാജയമാണു്. സംവൃതത്തിനു് ഉകാരോപരി ചന്ദ്രക്കലയിടുന്ന സമ്പ്രദായം പൊതുവേ പ്രാബല്യം നേടിയിരിയ്ക്കുകയാണു് എന്നു് പറയാം.

സംവൃതത്തെയും സ്വരരഹിതവ്യഞ്ജനത്തെയും വേര്‍ തിരിച്ചു് കാണിക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ വരുന്നതു് ഭാഷയെ പിന്നോട്ടടിയ്ക്കും. ഒന്നിലധികം വര്‍ണങ്ങള്‍ക്കു് ഒറ്റ ലിപി ഉപയോഗിക്കുന്നതു് ഭാഷയുടെ വളര്‍ച്ചയെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയോ വികലമാക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നു് അനുഭവങ്ങള്‍ സാക്ഷിയ്ക്കുന്നു. വര്‍ണോച്ചാരണ ഭാഷകള്‍ക്കൊപ്പം നിലനില്‍ക്കുകയും അവയോടു് മല്‍സരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടു് മലയാളഭാഷ കരുത്തുറ്റ അക്ഷരോച്ചാരണ ഭാഷയായി തുടരാന്‍ ഭാഷയില്‍ ഉളള എല്ലാവര്‍ണങ്ങള്‍ക്കും( സ്വരങ്ങളായാലും വ്യഞ്ജനങ്ങളായാലും) ലിപി വേണ്ടതാണെന്ന നിലപാടെടുക്കണം.സംസ്കൃതത്തിലെ പദങ്ങള്‍ മലയാളം സ്വന്തമാക്കിയ കാലത്തു് ഭാഷയുടെ ലിപിയായിരുന്ന വട്ടെഴുത്തിനു് മൃദു വര്‍ണങ്ങളില്ലാതിരുന്നതു് കൊണ്ടു് പദമദ്ധ്യത്തിലെ ഖരങ്ങള്‍ക്കു് മൃദു ഉച്ചാരണം അംഗീകരിച്ചു. പിന്നീടു് വട്ടെഴുത്തു് മാറി ആര്യയെഴുത്തു് ഭാഷയുടെ ലിപിയായപ്പോള്‍ അന്നു്വരെ ഭാഷയുടെ അക്ഷരമാലയിലുണ്ടായിരുന്ന വര്‍ത്സ്യ ഖരത്തിനും ( എന്റെയിലെ ) വര്‍ത്സ്യ അനുനാസികത്തിനും (ள- പയിലെ ) ലിപിയില്ലാതായി. അപ്പോള്‍ പദാദിയിലെ ന ദന്ത്യ അനുനാസികമായും ( ദിയിലെ ) പിന്നീട്‌ വരുന്ന നകള്‍ വര്‍ത്സ്യ ന (ள) യായും ഉച്ചരിക്കണമെന്ന നിയമം മതിയെന്ന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടു്വന്നുവെങ്കിലും അപവാദങ്ങള്‍ കൂടിക്കൂടി അതു പരാജയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. പിന്‍നിലാവിലെ ന്‍ ന എന്നീ അക്ഷരങ്ങള്‍ ന്ന എന്ന കൂട്ടക്ഷരമാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതു് ആദ്യത്തേതു് വര്‍ത്സ്യ അനുനാസികവും രണ്ടാമത്തേതു് ദന്ത്യ അനുനാസികവുമായതിനാലാണു്.

വര്‍ത്സ്യഖരത്തിനും വര്‍ത്സ്യാനുസികത്തിനും ഓഷ്ഠ്യ ഊഷ്മാവിനും( ഓഫീസ്‌, ഫയല്‍ എന്നിവയിലെ ഫ )യ്ക്കും ഒപ്പം സംവൃതവും ലിപിയില്ലാതെ കഴിയണമോ ?
-എബി ജോണ്‍ വന്‍നിലം ൧൧൮൨ കന്നി ൧൩ മിശിഹാവര്‍ഷം ൨ഠഠ൬ സെപ്തംബര്‍‍ ൨൯48 comments:

 1. മലയാളം ബൂലോഗത്തേയ്ക്കു സ്വാഗതം എബി. സംവൃതോകാരത്തിനും, ள എന്ന ഉച്ചാരണം വരുന്ന മലയാളത്തിലെ ന എന്ന വര്‍ണ്ണത്തിനും ലിപിയും എന്‍‌കോഡിങ്ങുമെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്നു ഞാനും കരുതുന്നു. സിബുവിനും ഉമേഷിനുമെല്ലാം ചിലപ്പോള്‍ എതിരഭിപ്രായങ്ങള്‍ കണ്ടേയ്ക്കും, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കായും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.

  ReplyDelete
 2. എബി,

  ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിനു മുമ്പു നടന്ന ചില സംവാദങ്ങള്‍ ഇവിടെ “വ്യാകരണം” എന്ന വിഭാഗത്തിനു താഴെ കാണാം.

  ReplyDelete
 3. എബി, എന്റെ മറുപടി ഞാനെന്റെ ബ്ലോഗിലിട്ടിട്ടുണ്ട്‌...

  ReplyDelete
 4. dear
  aby
  good
  thettukal kandu.
  type ok aakunnatheyullu.
  kuduthal sajeevamakkan kazhiyum.
  ok
  mk

  ReplyDelete
 5. http://www.keralapaithrukam.blogspot.com/

  http://keralasocialist.blogspot.com/

  http://www.pviswambharan.blogspot.com/
  see all these

  ReplyDelete
 6. QuickBooks Payroll has emerged among the best accounting software which has had changed the meaning of payroll. QuickBooks Payroll Support Phone Number will be the team that provide you Quickbooks Payroll Support.

  ReplyDelete
 7. With QuickBooks, it is possible to relax knowing about having the most desirable and efficacious help on every issue that you could encounter yourself with. You just need to avail the help through the technical experts by dialing the Quickbooks Support Number. You can have a word of discussion using them sharing all of your doubts, and having the absolute most productive solutions.

  ReplyDelete
 8. QuickBooks Enterprise customer support cell phone number. We understand that your growing business needs your precious time which explains why we offer the most Enterprise Support Number to the customers.

  ReplyDelete
 9. It really is an absolute software that fits your organization completely. We provide Quickbooks Payroll tech support team with regards to customers who find QuickBooks Payroll difficult to use. As QuickBooks Technical Support Number we utilize the responsibility of resolving all the problems that hinder the performance associated with the exuberant software.

  ReplyDelete
 10. For the rectification for the issue call QuickBooks Customer Support Number is might help the Quickbooks users are right individuals to pin point and fix the problem completely. They assure resolution within the minimum wait time that saves your valuable time.

  ReplyDelete
 11. Our Professionals have designed services in a competent means so they will offer you the mandatory methods to the shoppers. we've got a tendency to at QuickBooks Tech Support Number are accessible 24*7 you simply need certainly to call our QuickBooks Support toll-free number that exist in the marketplace on our website.

  ReplyDelete
 12. Therefore we have designed a especially dedicated team of certified professionals at QuickBooks Enterprise Upgrade Support 2019 which are in a position to understanding your issues and errors in minimum time along with the absolute most convenient way.

  ReplyDelete
 13. Our Professionals have designed services in a competent means so they will offer you the mandatory methods to the shoppers. we've got a tendency to at QuickBooks Tech Support Phone Number client Service are accessible 24*7.

  ReplyDelete
 14. We actually deliver upper end, quality tech support team services to all our customers. We are also offered to assist you at our phone number for quickbooks payroll support email id: support@enetserves.com . Call us any moment and obtain best answers to all the QuickBooks Tech Support Phone Number problems that you may come across with.

  ReplyDelete
 15. The smart accounting software is richly featured with productive functionalities that save your time and accuracy associated with the work. Since it is accounting software, from time to time you may possibly have a query and can seek assistance. This is why why QuickBooks has opened toll free Intuit QuickBooks Support Number.

  ReplyDelete
 16. file taxes, and paychecks errors, installation or up-gradation or simply just about virtually any than you don’t panic, we provide quality QuickBooks Payroll Support Phone Number help service. Here are some features handle by our QB online payroll service.

  ReplyDelete
 17. A tiny grouping of execs can handle you manually as a consequence of they’re absolute to offer the standard QuickBooks Support services. So, in the event that you face any issue with your package you don’t have to go anywhere except us.

  ReplyDelete
 18. Enterprise support number gives you proper assistance when you require it. You can avail Enterprise Support using E-mail yet QuickBooks Enterprise Tech Support Phone Number serves to be the ideal kind of assistance. Here our experts will reply to your call and supply you perfect solutions on QuickBooks Enterprise resolving all the issues faced by you.

  ReplyDelete
 19. Do you think you're confident about it? If you don't, this could be simply the right time so you can get the QuickBooks Support We now have trained staff to soft your issue. Sometimes errors may possibly also happen as a consequence of some small mistakes. Those are decimals, comma, backspace, etc. Are you go through to deal with this.

  ReplyDelete
 20. This software also throws some errors in the end. Sometimes it becomes quite difficult to understand this can be with this specific error code or message. If that's the case you ought to call our QuickBooks Support Phone Number to own in touch with our technical experts in order to search for the fix of error instantly.

  ReplyDelete
 21. Each QuickBooks Tech Support Phone Number software solution is developed centered on different industries and their demands to be able to seamlessly manage your entire business finance whenever you want plus all at once.

  ReplyDelete
 22. Need Help? Call Us QuickBooks Enterprise Support Number and talk to our support engineers. Get in touch to enjoy the unlimited benefits of our technical support services for QuickBooks delivered by skillful technicians.

  ReplyDelete
 23. QuickBooks Payroll customer service is available and beneficial to many business owners, accountants, CA, CPA to calculate taxes and pay employees. Types of issues and errors arise the necessity to contact the Intuit Payroll support team using QuickBooks Payroll Tech Support.

  ReplyDelete
 24. What business are you currently having? Would QuickBooks Tech Support Phone Number be raw material business? Can you deal with retail trade? Craftsmen also cope with your selection of revenue.

  ReplyDelete
 25. QuickBooks Customer Support Number all the cash flow management feature, users can enter bills and pay them only when it is due and schedule recurring payments to save time.
  With the time tracking feature, business people can track the employee some time billable hours as well as by client and or employees and add them to invoices automatically.

  ReplyDelete
 26. We are going to also provide you with the figure of your respective budget which you can be in the long run from now. This will be only possible with Intuit QuickBook Support

  ReplyDelete
 27. How to contact QuickBooks Payroll support?
  Different styles of queries or QuickBooks related issue, then you're way in the right direction. You simply give single ring at our toll-free intuit QuickBooks Payroll Tech Support number . we are going to help you right solution according to your issue. We work on the internet and can get rid of the technical problems via remote access not only is it soon seeing that problem occurs we shall fix the same.

  ReplyDelete
 28. You could get resolve all of the major issues include installations problem, data access issue, printing related issue, software setup, server not responding error etc with our QuickBooks Payroll Support Number team.

  ReplyDelete
 29. QuickBooks has completely transformed the way people used to operate their business earlier. To get familiar with it, you should welcome this positive change. Supervisors at QuickBooks Support Phone Number have trained all of their executives to combat the issues in this software. Utilizing the introduction of modern tools and approaches to QuickBooks, you can test new techniques to carry out various business activities. Basically, this has automated several tasks that have been being done manually for a long time. There are lots of versions of QuickBooks and each one has a unique features.

  ReplyDelete

 30. QuickBooks Enterprise Support Phone Number is a well-known fact that doing anything risky without getting completely prepared is of no use, until you are lucky. Same goes for running a business. Going in some direction without being thoroughly prepared has its own repercussions.

  ReplyDelete
 31. QuickBooks has almost changed that is of accounting. Nowadays accounting has exploded in order to become everyone’s cup of tea and that’s only become possible because because of the birth of QuickBook Tech Support Phone Number software.

  ReplyDelete
 32. QuickBooks customer support is a team of highly experienced great technicians who have enough knowledge concerning the QuickBooks Tech Support Number software. Our expert team will always available for their users and also provide services to the clients.

  ReplyDelete
 33. Intuit has developed the goods by keeping contractor’s needs in mind; also, taken care of this program solution based on the company size. At this time, QuickBooks Customer Support Phone Number software covers significantly more than 80% for the small-business share associated with the market.

  ReplyDelete
 34. Let me make it clear some unmatched service of our QuickBooks Tech Support Phone Number team channel which will surly assist you to answer the questions puzzling in your head. QuickBooks is considered the most reliable and simple to make use of accounting software at present.

  ReplyDelete
 35. Give a call at QuickBooks Support if you're encountering any difficulties which can be mentioned previously. If you are facing virtually any problems with your QuickBooks, you'll be able to also make instant calls. Your queries are certain to get resolved with no delays.

  ReplyDelete
 36. The HP Printer Support Phone Number experts would guide the user with all the troubleshooting steps and solutions to fix the same. Hewlett Packard Support Number In the event that user is facing issues within the operating system of this device, chances are they have the authority to get hold of HP Phone Number.

  ReplyDelete
 37. It should be noted that the printer must always use genuine HP cartridge when HP Printer does not print good quality prints. The HP Inkjet Printer Support Number consumer should also verify that the ink bottles are filled up to the degree of the mark,

  ReplyDelete
 38. Creating a set-up checklist for payment both in desktop & online versions is a vital task that needs to be shown to every QuickBooks user. Hope, you liked your internet site. If any method or technology you can not understand, if that's the case your better option is which will make call us at our QuickBooks Payroll Support Phone Number platform.

  ReplyDelete
 39. Our 247Tech Support Number are terribly dedicated and might solve your entire issues without the fuss. In the event that you call, you are greeted by our client service representative when taking all of your concern he/she will transfer your preference into the involved department. The best part is the fact that not just you’ll prepare you to ultimately resolve your problems nevertheless you are often acquiesced by our technicians and he/she could well keep updating you concerning your problems. it's likely you have a whole information what the problem your package is facing.

  ReplyDelete
 40. Our clients come back to us several times. We keep every one of the data safe plus in secrecy. We're going to never share it along with other people. Thus, it is possible to rely on us in terms of just about any data. we now have a technique of deleting the power that you've put immediately from our storage. Thus, there's no risk of data getting violated. You should arrive at us with regards to a number of software issues. The satisfaction may be top class with us. It is simple to contact us in a QuickBooks Support Number of ways. You're able to travel to our website today. It's time to have the best help.

  ReplyDelete
 41. QuickBooks has completely transformed the way people used to operate their business earlier. To get familiar with it, you should welcome this positive change. Supervisors at QuickBooks Support Number have trained all of their executives to combat the issues in this software. Utilizing the introduction of modern tools and approaches to QuickBooks, you can test new techniques to carry out various business activities. Basically, this has automated several tasks that have been being done manually for a long time. There are lots of versions of QuickBooks and each one has a unique features.

  ReplyDelete

 42. The primary functionality of QuickBooks Support Phone Number is determined by company file. In line with the experts, if you want solve the specific situation, then you'll definitely definitely have to accept it first. The error will likely not fix completely until you comprehend the main cause connected with problem.

  ReplyDelete
 43. Any user can try to find available these days payroll update when you head to “employee” menu, selecting “get payroll updates” after which option “update”. Within the window “get payroll updates” you can examine whether you're making use of the latest updates or perhaps not. For every information or update, you can contact QuickBooks Payroll Tech Support Phone Number.

  ReplyDelete
 44. The support team at QuickBooks Customer Service Phone Number is trained by well experienced experts that are making our customer support executives quite robust and resilient.

  ReplyDelete
 45. QuickBooks Online Payroll Support On Latest Payroll Updates Payroll updates can be found to the users who have subscribed to QuickBooks Payroll Tech Support Phone Number advanced & enhanced subscriptions. An individual having payroll subscription are facilitated with trending and lots of accurate calculations of tax tables, forms, e-file & pay options, etc. All of the changes are manufactured during the year end, as state & federal agencies make plenty of changes for the next year. Someone who has subscribed to payroll from QuickBooks can download updates on the internet. If you set up automatic updates on, then new updates are automatically downloaded.

  ReplyDelete
 46. QuickBooks Tech Support Number could be contacted to understand the methods to generate a computerized backup to save lots of your entire employee-related data from getting bugged or lost at any circumstances.

  ReplyDelete
 47. QuickBooks is actually the most effective Accounting and Financial Management programming and it has been driving the whole Accounting association with no help. It is fit for impacting your online business to create at a snappy speed through motorizing and streamlining every one of the errands related with accounting. A standout among the most grounded pillars of QuickBooks pervasiveness is the 24×7 openness of QuickBooks Tech Support Services through the without toll QuickBooks Tech Support Number.

  ReplyDelete